Oświadczenie w sprawie dostępności i deklaracja dostępności cyfrowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej www.sdsgolancz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do prowadzonej strony internetowej stwierdzono częściową zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne: nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF (serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów).

Informacje dodatkowe.

 • strona www.sdsgolancz.pl aktualizowana jest  na bieżąco,
 • kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: ŚDS w Gołańczy, ul. Libelta 4, 62-130 Gołańcz; tel.: 512 518 062, e-mail:
 • ŚDS dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność istotnych elementów stron internetowych była na poziomie WCAG 2.0.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba  Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy przy ul. Libelta 4, 62-130 Gołańcz jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową w zakresie:

 • wejście do budynku znajduje się ze szczytu budynku od strony wschodniej i jest do niego możliwość dojazdu od strony ulicy Karola Libelta,
 • przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek (system przyzywowy), przy pomocy którego można przywołać osobę, która pomoże wejść do budynku lub załatwić sprawę,
 • od strony południowej budynku znajduje się podjazd na wózki inwalidzkie,
 • posiadamy dwa wejścia ewakuacyjne – od strony południowej i zachodniej,
 • korytarze w budynku są dostosowane do osób poruszających się na wózkach,
 • w budynku nie ma windy,
 • brak dostępności informacji głosowych,
 • brak dostępności pętli indukcyjnych,
 • do budynku i pomieszczeń  zajmowanych przez  Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • posiadamy pracownika, który posiada umiejętności komunikowania się językiem migowym,
 • przed budynkiem znajduje się parking z 2 wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osoby niepełnosprawnej.

 

​​Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Ośrodek posiada tłumacza języka migowego.

 

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl)


Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy.