Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, realizującą zadania z zakresu administracji rządowej, finansowana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy powstał 01.07.1999 r. w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy. Z dniem 01.01.2014 r. wydzielił się ze struktur, tworząc samodzielna jednostkę. Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) oraz przewlekle psychicznie chorych (typ A). Przebywają w nim osoby pełnoletnie z terenu Miasta i Gminy Gołańcz, z terenu Miasta i Gminy Margonin oraz z Gminy Wapno. Jest to ośrodek koedukacyjny pobytu dziennego.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Głównym zadaniem naszego Domu jest wsparcie, opieka oraz szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje kierownik. Dba on o zapewnienie prawidłowego poziomu świadczonych usług oraz utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników.

Działamy w oparciu o Ustawę o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 rpku z późn zm. oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 roku z późn. zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Informujemy, iż Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała grant

w łącznej kwocie 89.949,19 zł na wsparcie:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy

 w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu:
Środowiskowy Dom Samopomocy
Forma prawna:
Samorządowa jednostka budżetowa gminy Gołańcz
NIP:
766-19-92-108
REGON:
302609316
Lokalizacja:
województwo wielkopolskie, gmina Gołańcz
Adres:
ul. Karola Libelta 4, 62-130 Gołańcz
Telefon:
+48 67 261-17-07
+48 512-518-062
Faks:
+48 67 261-17-07
E-mail:
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Kierownik :
Elżbieta Stachowiak
Główna Księgowa:
Maja Łoś